Chứng chỉ quỹ

Digi – Fund là một cổng thông tin điện tử kết nối với Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ của Công ty Quản lý thông qua nền tảng ứng dụng Digi Trading, trong đó thực hiện các tác vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

Hiển thị một số thông tin cơ bản về chứng chỉ quỹ mở, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin NAV/chứng chỉ quỹ

Điều hướng tới giao diện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại website của Công ty Quản lý Quỹ

Hỗ trợ Đại lý Phân phối Chứng chỉ quỹ tiếp nhận nhu cầu giao dịch chứng chỉ quỹ của người dùng.

bg-chuyen-gia-01

Câu hỏi thường gặp

Q&A Về Chứng Chỉ Quỹ

1. Giá trị tài sản ròng có chính xác không?

Cách thức xác định giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ được quy định cụ thể trong Bản Cáo Bạch Quỹ.

Giá trị tài sản ròng được Ngân hàng giám sát tính vào mỗi ngày giao dịch. Sau đó, Công ty quản lý quỹ sẽ kiểm tra lại và công bố trên trang web của Công ty và báo cáo cho UBCKNN hàng tuần trong vòng 01 ngày làm việc sau ngày giao dịch

2. Đầu tư quỹ có an toàn không?

Việc thành lập và hoạt động của Quỹ mở được Bộ Tài Chính quy định theo Thông tư số 183/11/TT-BTC và số 15/2016/TT-BTC. Quỹ mở được giám sát bởi nhiều tổ chức, cơ quan là UBCKNN, Ban Đại Diện quỹ, Ngân hàng giám sát và Công ty kiểm toán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Các thông tin như Báo cáo tài chính, Bản Cáo Bạch, Báo cáo NAV hay giá của chứng chỉ quỹ của các Quỹ mở luôn được công bố trên trang web của Công ty Quản lý Quỹ và UBCKNN.

Tiền của nhà đầu tư sẽ được cất giữ tại tài khoản tại ngân hàng giám sát của quỹ

Ngay cả trong trường hợp công ty quản lý quỹ vì lý do nào đó mà phải dừng hoạt động thì tiền của Nhà đầu tư của các Quỹ mở được phong tỏa tại ngân hàng giám sát, Đại hội Nhà đầu tư sẽ họp lại để chọn ra công ty quản lý quỹ mới tiếp tục quản lý quỹ đó.

3. Thời gian hoạt động của quỹ mở là bao lâu?

Quỹ mở không có thời gian hoạt động xác định

4. Các quỹ có cam kết lợi nhuận với khách hàng không?

Theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hạn chế đối với hoạt động của công ty Quản lý Quỹ : “Không được cam kết, bảo đảm kết quả đầu tư trừ trường hợp chỉ đầu tư vào những sản phẩm có thu nhập cố định”. Sản phẩm có thu nhập cố định bao gồm trái phiếu, tín phiếu, tiền gửi ngân hàng. Do đó, các quỹ Mở có đầu tư vào cổ phiếu thì không được cam kết lợi nhuận.

5. Lợi nhuận của tôi đến từ đâu khi đầu tư CCQ?

Lợi nhuận đầu tư quỹ Mở của bạn sẽ đến từ chênh lệch giá Chứng Chỉ Quỹ tại thời điểm hiện tại so với giá Chứng Chỉ Quỹ tại thời điểm bạn mua vào trừ đi phí mua và phí bán (do từng quỹ quy định)

6. Tôi muốn tính tỷ suất sinh lợi khi đầu tư vào quỹ mở như thế nào?

“Tỷ suất sinh lợi của quỹ mở được tính bằng mức độ tăng trưởng của giá chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ), theo công thức
%LN = (Giá hiện tại – Giá mua)/GIá mua *100%

Ví dụ: Bạn mua CCQ MBBOND với giá NAV/CCQ là 12.801; và giá hiện tại theo công bố là 13.500.
Như vậy tỷ suất lợi nhuận của bạn được tính là: (13.500 – 12.801)/12.801*100%= 5,46% (Số liệu được làm tròn tới 02 chữ số thập phân)”

7. Tôi mua CCQ nhiều lần khác nhau với giá NAV/CCQ khác nhau thì lợi nhuận của tôi được tính thế nào?

“Số tiền của bạn thu về sẽ được tính theo công thức
= (Giá bán – Giá mua)/Giá mua *Số lượng bán
Trong đó:
– Giá bán là giá tại thời điểm bán sau khi trừ đi phí bán phải trả Công ty Quản lý Quỹ
– Giá mua được tính theo phương pháp bình quân gia quyền từng lần bạn mua.

Ví dụ: Ngày 01/01 Bạn mua 100 CCQ MBBOND với giá 12.000 đồng/CCQ; Ngày 02/01 bạn tiếp tục mua 100 CCQ MBBOND với giá 12.500 đồng /CCQ (Giá mua sau khi trừ phí mua)
Và đến ngày 01/12, Bạn bán 50 CCQ MBBOND có giá là 13.500 đồng/CCQ (Giá sau khi trừ phí bán)
Như vậy, Giá mua của bạn được tính = (100*12.000+100*12.500)/200 = 12.250 đồng/CCQ
Giá bán của bạn được tính = 13.500 đồng/CCQ
Và số tiền bạn thu về được là = (13.500-12.250)*50 = 612.500″

Q&A Thao Tác Trên Phần Mềm

1. Tôi cần làm gì để mua chứng chỉ quỹ?

Sau khi lựa chọn được CCQ mà bạn yêu thích trên App Digi – Trading, bạn lựa chọn mua gói. Giao diện Digi – Trading sẽ dẫn tới mục mở tài khoản tại Công ty Quản lý Quỹ. Sau khi hoàn thành mở tài khoản, bạn nhập số lượng CCQ muốn mua. Hệ thống sẽ kiểm tra số tiền với tài khoản nguồn và hoàn thành giao dịch.

2. Tôi muốn bán chứng chỉ quỹ mở thì sẽ bán cho ai?

Công ty Quản lý quỹ sẽ có trách nhiệm phải mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ mở với tài sản ròng của quỹ trừ đi phí bán

3. Sau khi mua chứng chỉ quỹ thành công thì bao lâu sẽ về tài khoản?

“Sau khi mua CCQ thành công ( trước 14h30 Ngày giao dịch T) thì lệnh sẽ được khớp vào ngày giao dịch T+1.

Ngày giao dịch sẽ được từng quỹ quy định riêng, được công bố trên App Digi – Trading hay website của Quỹ đầu tư”

4. Tôi muốn xem tần suất giao dịch, ngày giao dịch của chứng chỉ quỹ thì xem tại đâu?

“Bạn lựa chọn mục Xem tất cả các CCQ. Tại từng chứng chỉ quỹ trên app, bạn lựa chọn mục xem thêm.
Giao diện sẽ được mở ra với thông tin giao dịch của CCQ và Biểu phí của CCQ

Bạn lựa chọn mục thông tin giao dịch của CCQ và xem các thông tin gồm Tần suất giao dịch, Ngày giao dịch và Ngân hàng giám sát”

5. Tôi muốn xem các loại phí mà tôi sẽ phải chịu khi mua chứng chỉ quỹ thì xem tại đâu?

“Bạn lựa chọn mục Xem tất cả các CCQ. Tại từng chứng chỉ quỹ trên app, bạn lựa chọn mục xem thêm.
Giao diện sẽ được mở ra với thông tin giao dịch của CCQ và Biểu phí của CCQ
Bạn lựa chọn mục biểu phí để hiển thị các loại phí mà bạn phải trả khi đầu tư, gồm:
– Phí mua: Phí phải trả khi nhà đầu tư mua CCQ
– Phí bán: Phí phải trả khi nhà đầu tư bán CCQ
– Phí quản lý: Phí phải trả cho Công ty quản lý quỹ hằng năm