Thông báo thay đổi chính sách đối với sản phẩm MD24 – Sản phẩm Gói cổ phiếu trên app MBBank

Công ty Cổ phần Digi Invest thông báo thay đổi chính sách đối với sản phẩm MD24 – Sản phẩm Gói cổ phiếu trên app MBbank. Cụ thể như sau:
1. Thay đổi chính sách phí tư vấn thông tin từ ngày 08/03/2023, chi tiết đính theo chính sách sản phẩm đính kèm
2. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo thay đổi;